Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, du som borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen, det vil sige kommunens serviceniveau.

Hvad er en kvalitetsstandard?

En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere. Den er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Socialafdelingen forelægger afdelingens kvalitetsstandarder for politikerne én gang i hver valgperiode for at få en drøftelse af serviceniveauet og en angivelse af de politiske prioriteringer.

Hvad skal standardernes indhold være fremadrettet?

Socialudvalget har drøftet forslag til kvalitetsstandarder på møderne den 22. april og 20. maj 2015. En række af forslagene indeholder ændringer i forhold til det serviceniveau, som findes på områderne i dag. De foreslåede ændringer er beskrevet i vedlagte bilag "Indholdsmæssige ændringer". De standarder, der ikke er nævnt i bilaget indeholder ikke væsentlige ændringer i forhold til det serviceniveau, som eksisterer i dag.

Økonomiske omprioriteringer

Socialudvalget foreslår økonomiske omprioriteringer på en række områder og nedenfor ses en nærmere beskrivelse af begrundelserne for de enkelte forslag. Forslagene har betydning for visse af standarderne, og derfor er de også beskrevet i bilaget (se høringsmateriale nedenfor) om "Indholdsmæssige ændringer" for de standarder, hvor de foreslåede omprioriteringer vil føre til en ændring i standardens ordlyd.

Øget anvendelse af familiekonsulent 

Der gives sjældent afslag på familiekonsulent. Dette er begrundet i, at familiekonsulent er en af de muligheder, som kan forebygge, at problemerne vokser sig store eller større. Dermed kan denne form for støtte bidrage til, at man undgår en mere massiv indsats på sigt. Mange familier ved ikke, hvilken effekt vejledning om f.eks. konfliktløsning kan have i forhold til, hvordan behovet for støtte kan ændre sig. Socialudvalgets opprioritering af denne ydelse giver mulighed for at benytte familiekonsulenterne i øget omfang og dermed tidligere i forhold til de unge, hvor forældrene har meget svært ved at sætte grænser, eller hvor forældrene mangler redskaber til at løse konflikter i hjemmet. Socialudvalget ønsker med opprioriteringen desuden, at socialafdelingen skal være mere opsøgende i forhold til familier, som kunne komme i betragtning til denne ydelse.

Faglig opkvalificering af fast kontaktperson 

Randers Kommune skal udpege en fast kontaktperson for barnet, den unge eller for hele familien, når det vurderes at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte. Socialafdelingen bruger kontaktpersoner med forskellig uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund. Det er ofte meget svært at skaffe kontaktpersoner. Socialudvalget har prioriteret, at kommunen skal ansætte et antal kontaktpersoner med faglig uddannelse for at sikre høj kvalitet i indsatsen og for at kunne lave løbende opkvalificering.

Aflastning af pårørende til børn og unge 

Kommunen skal tilbyde aflastning til familier, der har børn med funktionsnedsættelse. Aflastningen kan fx bestå af timeaflastning i hjemmet, som er beskrevet i standarden. Aflastningen gives til forældrene for fx at give dem frirum til at fokusere på søskende, pusterum i dagligdagen, ekstra hænder i spidsbelastningssituationer og lignende. I dag er aflastningspersoner oftest uden relevant faglig baggrund. Socialudvalget ønsker at tilføre området midler for at kunne ansætte aflastere med relevant faglig baggrund, så aflastningssituationen også kan anvendes til at arbejde målrettet med barnet.

Bostøtte til borgere i eget hjem

Socialudvalget ønsker at tilføre området midler med henblik på at tilbyde mere gruppebaseret bostøtte. En udvidelse af gruppebaserede indsatser kan fx ske med henblik på understøttelse og styrkelse af borgernes funktionsniveau indenfor temaer som eks. madlavning og styring af egen økonomi. Indsatsernes formål er også at træne borgerens sociale kompetencer via samspillet med de øvrige borgere.

Finansiering

Til finansiering af de foreslåede serviceudvidelser foreslår socialudvalget følgende besparelser:

Tilskud til kørsel, hvor barnet skal transporteres længere væk end til almindeligt skoledistrikt/nærmeste institution 

Forældre får i dag godtgjort hele turen til den fjernereliggende skole/institution. Når eksisterende kørselsordnings udbudsperiode udløber i 2018 vil turen til den almindelige skole/institution blive fratrukket, da det er den udgift, forældrene alligevel ville have haft, hvis barnet havde været raskt.

Borgerstyret Personlig Assistance 

I dag udmåles timer til tilberedning af varm mad i hjemmet. Med den nye standard vil der fremover ikke blive udmålt separat til dette, og borgeren må i stedet købe varme måltider på anden vis, fx i madordninger. 45 borgere i Randers har BPA, men ændringen skal ikke vedrøre de 11 ordninger, hvor der er hjemmeboende børn under 18 år, fordi det vurderes at have betydning for børn at vokse op i et hjem, hvor maden fremstilles. Foruden disse 11 ordninger, kan ændringen ikke føre til besparelse i 20 andre ordninger, fordi der fx er tale om døgndækning, hvor det ikke er muligt at beskære timer. I alt bliver derfor 14 ordninger berørt af den foreslåede omprioritering.

Besparelse i kraft af hjemtagning (ikke tilknyttet en standard)

I forbindelse med hjemtagelsen af IKH til Randers Kommune ses et fald i udgifterne, idet en række dobbeltfunktioner er forsvundet. Der har generelt været vækst på området, hvilket betyder, at besparelsen over en årrække vil forsvinde, men på kort sigt vil der kunne frigøres midler, der kan bidrage til finansiering af de foreslåede serviceudvidelser.

 Socialudvalgets forslag er opsummeret i følgende oversigt:

Tabel 1: Forslag til serviceudvidelser (+) og besparelser på kvalitetsstandarder (1000 kr.) 

 

2015

2016

2017

2018

Familiekonsulent

0

450

350

450

Fast kontaktperson

0

100

200

300

Aflastning børn og unge

0

175

275

475

Støtte i eget hjem

0

300

200

300

Kørselsordning

 

 

 

-500

BPA

-200

-625

-625

-625

Midlertidig besparelse på IKH

-150

-400

-400

-400

I alt

-350

0

0

0

Ændringer i standarderne sker inden for den allerede fastlagte ramme, dog således at omprioriteringerne forventes at give et overskud på 350.000 kr. i 2015.

Flertallet i socialudvalget (4 medlemmer) stemte den 20. maj 2015 for den nævnte omprioritering. 3 medlemmer af socialudvalget stemte imod. Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) ønskede en mindretalsudtalelse skrevet ind i referatet fra mødet. Denne kan ses i vedlagte bilag 2 "Referat fra udvalgsmøde den 20. maj 2015".

Den planlagte proces

Høringsmaterialet fremlægges for Udsatterådet og Handicaprådet, der begge har møde den 17. juni 2015. Endvidere vil der i perioden 1.-26. juni være en offentlig høring via Randers Kommunes hjemmeside. Høringssvar kan stiles til mail: heidi.johannesen@randers.dk.

De indkomne høringssvar fremlægges for socialudvalget på mødet den 12. august 2015 med henblik på en endelig fastlæggelse af standarderne.

Standarder og bilag

Høringsmateriale :