Mestringsvejledning

Formålet med mestringsvejlederindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. Mestringsvejledning bevilges efter Servicelovens § 85

I recoveryprocessen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recoveryproces er helt centralt i et mestringsvejlederforløb.

Hvor længe varer et mestringsforløb?

Det er individuelt, hvor længe et forløb varer, og hvor mange timer den enkelte tildeles pr. uge. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om et mestringsforløb vurderes løbende og justeres efter behov.

Hvad kan der ydes støtte til?

Mestringsvejledningen kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

  • Planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
  • Fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
  • Deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
  • Afklaring af mestringsmuligheder.
  • Kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
  • Håndtering af post og økonomi.
  • Udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Pårørende/borgerens netværk

Borgeren har ret til at bestemme over eget liv og kan derfor også selv bestemme, hvor stor en del ens pårørende/nærmeste netværk skal involveres. Kontakten og samarbejdet med borgerens pårørende/nærmeste netværk er en vigtig del af den recoveryorienterede støtteindsats. Derfor vil mestringsvejlederen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for borgeren.

Beskrivelse af bostøtte

Mestringsvejledning ydes til psykisk sårbare borgere, der fortrinsvis bor i egen bolig.

Ung bostøtte

Ung Bostøtte tilbyder bostøtte til psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år.

Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppeforløb er, at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen

Virtuel bostøtte

Virtuel bostøtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.