Bostøtte

Formålet med bostøtteindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt.

I recovery-processen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recovery-proces er helt centralt i et bostøtteforløb.

Hvor længe varer et bostøtteforløb?

Det er individuelt, hvor længe et bostøtteforløb varer, og hvor mange timer den enkelte tildeles pr. uge. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om bostøtte vurderes løbende og justeres efter behov.

Hvad kan der ydes støtte til?

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
  • afklaring af mestringsmuligheder.
  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
  • håndtering af post og økonomi.
  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Pårørende/borgerens netværk

Borgeren har ret til at bestemme over eget liv og kan derfor også selv bestemme, hvor stor en del ens pårørende/nærmeste netværk skal involveres. Kontakten og samarbejdet med borgerens pårørende/nærmeste netværk er en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for borgeren.

Beskrivelse af bostøtte

Bostøtte ydes til psykisk sårbare borgere, herunder borgere med ADHD, der bor i egen bolig.

Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen

Virtuel bostøtte

Virtuel bostøtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.