Beskrivelse af mestringsvejledning

Mestringsvejledning ydes til psykisk sårbare borgere, der fortrinsvis bor i egen bolig.

At leve med psykisk sårbarhed kan være svært, og der kan være brug for forskellige former for støtte og vejledning i hverdagen.

Et mestringsvejledningsforløb kan foregå dels som individuel støtte dels i mindre grupper. Hvis borgeren kan profitere af det, kan støtten også suppleres eller erstattes med gruppebaseret bostøtte eller virtuel bostøtte. Virtuel bostøtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.

Når borgeren er blevet visiteret til bostøtte, vil denne blive kontaktet af en medarbejder fra "Center for Psykiatri" og det første møde aftales.

Formålet med at få bostøtte

Formålet med bostøtteindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recovery-processen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recovery-proces er helt centralt i et bostøtteforløb.

Recovery - hvad er det?

Recovery er en personlig proces frem mod at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv til trods for psykisk sårbarhed. Recovery betegnes også som "at komme sig". Nogle psykisk sårbare borgere kommer sig helt og bliver med tiden uafhængige af støtte. Andre kommer sig ved i stigende grad at mestre de udfordringer, som deres psykiske sårbarhed medfører.

Socialområdet har flere forskellige tilbud, som kan understøtte en borgers recovery-proces. Den støtte og vejledning samt redskaber, som medarbejderen stiller til rådighed, kaldes med et samlet ord for rehabilitering.

Hvad kan der ydes støtte til?

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
  • afklaring af mestringsmuligheder.
  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
  • håndtering af post og økonomi.
  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.
Hvor længe varer et bostøtteforløb?

Det er individuelt, hvor længe et bostøtteforløb varer, og i hvilket omfang det bevilges. Det er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om bostøtte vurderes løbende og justeres efter behov.

Pårørende/borgerens netværk

Kontakten og samarbejdet med de pårørende/nærmeste netværk kan være en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn.

Aftalemål 2017/2018

I Center for psykiatriindsats arbejder der i 2017/2018 med særlig fokus på nedenstående aftalemål.

Helbredstjek

Bostøtten i Center for Psykiatri arbejder sundhedsfremmende. Alle borgere tilbydes årligt et helbredstjek hos egen læge.

Hent folder om sundhedstjek

Min plan

Bostøtten i Center for Psykiatri samarbejder med Jobcenter Randers i forhold til borgere på kontanthjælp. "Min plan" er et visuelt redskab der sikrer at indsatserne koordineres, hænger sammen og understøtter hinanden.