Bostøtte

Socialpsykiatrisk bostøtte - med borgeren i centrum

Formålet med bostøtten

Formålet med bostøtteindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recovery-processen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recovery-proces er helt centralt i et bostøtteforløb.

  

Hvor længe varer et bostøtteforløb?

Det er individuelt, hvor længe et bostøtteforløb varer, og hvor mange timer den enkelte tildeles pr. uge. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om bostøtte vurderes løbende og justeres efter behov.

 

Hvad kan der ydes støtte til?

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
  • afklaring af mestringsmuligheder.
  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
  • håndtering af post og økonomi.
  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

 

 Pårørende/borgerens netværk

Borgeren har ret til at bestemme over eget liv og kan derfor også selv bestemme, hvor stor en del ens pårørende/nærmeste netværk skal involveres. Kontakten og samarbejdet med borgerens pårørende/nærmeste netværk er en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for borgeren.

Psykiatri / Udsatte

Bostøtte ydes til psykisk sårbare og udsatte borgere, som bor i egen bolig.

Ung bostøtte

Ung Bostøtte tilbyder bostøtte til psykisk sårbare unge i alderen 18-30 år.

Gruppebaseret bostøtte

Det overordnede mål med gruppebaseret bostøtte er at udvikle deltagernes sociale færdigheder via fællesskabet i gruppen