Beskrivelse af bostøtte

 

 

  

 

 

Formålet med at få bostøtte

Formålet

-at leve med psykisk sårbarhed kan være svært, og der kan være brug for forskellige former for støtte og vejledning i hverdagen.

 Formålet med bostøtteindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recovery-processen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recovery-proces er helt centralt i et bostøtteforløb.

Recovery - hvad er det?

Recovery er en personlig proces frem mod at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv til trods for psykisk sårbarhed. Recovery betegnes også som "at komme sig". Nogle psykisk sårbare borgere kommer sig helt og bliver med tiden uafhængige af støtte. Andre kommer sig ved i stigende grad at mestre de udfordringer, som deres psykiske sårbarhed medfører.

Socialområdet har flere forskellige tilbud, som kan understøtte en borgers recovery-proces. Den støtte og vejledning samt redskaber, som medarbejderen stiller til rådighed, kaldes med et samlet ord for rehabilitering.

 

Det Matrikelløse Område 

Det Matrikelløse Område omfatter den indsats, der har til formål at støtte borgere med psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer eller udviklingsforstyrrelser til et mere selvstændigt liv.

Støtten kan være af kortere eller længere varighed og har fokus på at hjælpe den enkelte borger til, i størst mulig omfang, selv at kunne mestre eget liv. Støtten er således recovery-orienteret.

 

Hvad kan der ydes støtte til?

 

Bostøtten kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 

  • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.

  • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.

  • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.

  • afklaring af mestringsmuligheder.

  • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.

  • håndtering af post og økonomi.

  • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Hvor længe varer et bostøtteforløb?

Det er individuelt, hvor længe et bostøtteforløb varer, og hvor mange timer den enkelte tildeles pr. uge. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om bostøtte vurderes løbende og justeres efter behov.

Pårørende/borgerens netværk

Kontakten og samarbejdet med dine pårørende/nærmeste netværk kan være en vigtig del af den recovery-orienterede støtteindsats. Derfor vil bostøttemedarbejderen, i samarbejde med dig, arbejde hen imod, at dine pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for dig.

Sundhedsperspektiv