Formålet med at få bostøtte

Som borger i Randers Kommune har du mulighed for at få støtte og vejledning til at håndtere de vanskeligheder, som psykisk sårbarhed kan medføre.

Formålet

-at leve med psykisk sårbarhed kan være svært, og der kan være brug for forskellige former for støtte og vejledning i hverdagen.

 Formålet med bostøtteindsatsen er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recovery-processen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder. De konkrete mål med støtteindsatsen aftales mellem borgeren og dennes sagsbehandler. Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. sin egen recovery-proces er helt centralt i et bostøtteforløb.

Recovery - hvad er det?

Recovery er en personlig proces frem mod at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv til trods for psykisk sårbarhed. Recovery betegnes også som "at komme sig". Nogle psykisk sårbare borgere kommer sig helt og bliver med tiden uafhængige af støtte. Andre kommer sig ved i stigende grad at mestre de udfordringer, som deres psykiske sårbarhed medfører.

Socialområdet har flere forskellige tilbud, som kan understøtte en borgers recovery-proces. Den støtte og vejledning samt redskaber, som medarbejderen stiller til rådighed, kaldes med et samlet ord for rehabilitering.

 

Det Matrikelløse Område 

Det Matrikelløse Område omfatter den indsats, der har til formål at støtte borgere med psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer eller udviklingsforstyrrelser til et mere selvstændigt liv.

Støtten kan være af kortere eller længere varighed og har fokus på at hjælpe den enkelte borger til, i størst mulig omfang, selv at kunne mestre eget liv. Støtten er således recovery-orienteret.